Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecné - Oblast použití

Platí výhradně naše obchodní podmínky; neuznáváme žádné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud jsme s jejich platností výslovně písemně nesouhlasili. Naše obchodní podmínky se použijí i v případě, že dodávku zákazníkovi provedeme bez výhrad s vědomím, že podmínky zákazníka jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují. Veškeré dohody uzavřené mezi námi a zákazníkem za účelem plnění této smlouvy musí být zaznamenány písemně.
 

2. Nabídka - Nabídkové dokumenty - Katalogy

Pokud má být objednávka zákazníka kvalifikována jako nabídka podle § 145 občanského zákoníku, můžeme ji přijmout do 4 týdnů. Naše nabídky se mohou vždy změnit. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k ilustracím, výkresům, výpočtům a dalším dokumentům; tyto dokumenty nesmí být zpřístupněny třetím stranám.

Před jejich předáním třetím stranám si zákazník vyžádá náš výslovný písemný souhlas. Popisy našich výrobků jsou pouze popisem kvality a v žádném případě nepředstavují záruku kvality zboží. Technické změny našich výrobků, které zvyšují nebo zachovávají jejich hodnotu, jsou povoleny kdykoli a bez předchozího upozornění. Odhad nákladů, který od nás získáte, je zpoplatněn, pokud nedojde k objednávce.
 

3. Nástroje - zařízení atd.

Nástroje, zařízení a podobné vybavení, které jsou vyrobeny nebo pořízeny pro výrobu podle podkladů zákazníka, zůstávají naším majetkem, i když je zákazník zcela nebo zčásti zaplatí. Pokud není uzavřena zvláštní dohoda, nezahrnuje rozsah služeb montáž a uvedení dodávky do provozu u zákazníka.
 

4. Ceny - Platební podmínky - Výchozí stav

Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, jsou naše ceny uvedeny "ze závodu", bez obalu; ten bude fakturován zvlášť. Zákonná daň z přidané hodnoty není zahrnuta v našich cenách; bude uvedena zvlášť na faktuře v zákonné výši v den fakturace. Odečtení skonta vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. Pokud platbu obdržíme do 14 dnů od data vystavení faktury, má zákazník nárok na 2% slevu.

Zákazník je v prodlení, pokud neuhradí splatné platby do třiceti dnů od obdržení faktury nebo rovnocenné výzvy k úhradě. Vyhrazujeme si právo způsobit prodlení s úhradou vystavením upomínky po datu splatnosti v dřívějším termínu. Bez ohledu na věty 1 a 2 je zákazník v prodlení, pokud bylo dohodnuto, že kupní cena má být zaplacena k určitému nebo určitelnému datu v kalendáři, a zákazník nejpozději k tomuto datu nezaplatí. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení ve výši 8 % nad příslušnou základní sazbou Evropské centrální banky (ECB).

Pokud se nám podaří prokázat vyšší škodu způsobenou prodlením, jsme oprávněni ji požadovat. Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Kromě toho je oprávněn uplatnit zadržovací právo, pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.
 

5. Doba dodání

Začátek námi stanovené dodací lhůty předpokládá, že byly vyjasněny všechny technické otázky. Pokud není dohodnuto jinak, je námi uvedená dodací lhůta nezávazná. Pokud jsme v prodlení s dodávkou z důvodů, za které neseme odpovědnost, je naše odpovědnost za škody, které jsou přímým důsledkem opožděné dodávky, omezena na výši předvídatelné ztráty. Pokud nám zákazník stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu poté, co jsme se již dostali do prodlení, je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud tato dodatečná lhůta uplyne bez výsledku.

Pokud přiměřená dodatečná lhůta uplynula bez výsledku, je zákazník povinen ve lhůtě dvou týdnů po uplynutí dodatečné lhůty oznámit, zda od smlouvy odstoupí, nebo zda bude nadále trvat na plnění. Pokud jsme odpovědní také za škody namísto plnění, jsou nároky v případech běžné nedbalosti omezeny na výši předvídatelné škody. V případě běžné nedbalosti nikdy neodpovídáme za následné škody vzniklé v důsledku opožděného nebo zrušeného plnění, zejména za ušlý zisk zákazníka nebo jiné náklady na výpadek výroby.

Splnění naší povinnosti dodat zboží předpokládá včasné a řádné splnění závazků zákazníka. Pokud prokážeme, že nám naši dodavatelé nedodávají včas, přestože jsme si dodavatele pečlivě vybrali a přestože jsme uzavřeli smlouvy za přiměřených podmínek, prodlužuje se dodací lhůta o dobu prodlení způsobenou tím, že dodavatel nedodal včas. V případě nemožnosti dodávky ze strany dodavatele jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím nebo poruší jiné povinnosti spolupráce, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám vznikla, včetně případných dalších nákladů. V tomto případě přechází na zákazníka také nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení zakoupeného předmětu v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s převzetím.
 

6. Dodávka, převod rizika

Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je dohodnuto dodání "ze závodu". Riziko přechází na zákazníka v okamžiku, kdy předmět dodávky opustí výrobní závod, a to i v případě, že se jedná o částečné dodávky nebo jsme převzali další služby, např. náklady na dopravu nebo dodání a instalaci. Pokud je vyžadována akceptace, je tato akceptace rozhodující pro přechod rizika. Musí být provedena ihned v den převzetí, případně ihned po našem oznámení o připravenosti k převzetí. Zákazník nesmí odmítnout převzetí v případě drobné vady. Pokud se odeslání nebo převzetí zpozdí nebo se neuskuteční v důsledku okolností, za které neodpovídáme, přechází riziko na zákazníka ode dne oznámení o připravenosti k odeslání nebo převzetí. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud jsou pro zákazníka přiměřené. Vyhrazujeme si právo na obvyklé nadměrné nebo krátké dodávky až do výše 10 %.

Pokud si to zákazník přeje, pojistíme dodávku přepravním pojištěním; náklady vzniklé v této souvislosti nese zákazník.
 

7. Záruka na vady - záruční doba

Právo kupujícího na záruku předpokládá, že řádně splnil své povinnosti při kontrole a reklamaci podle § 377 obchodního zákoníku. Pokud se na zakoupené věci vyskytne vada, za kterou odpovídáme, jsme oprávněni podle našeho uvážení vadu odstranit nebo dodat věc bez vady. Pokud nejsme ochotni nebo schopni vadu odstranit nebo dodat náhradní zboží, zejména pokud se to z důvodů na naší straně opozdí nad přiměřenou dobu, nebo pokud se odstranění vady nebo dodání náhradního zboží nepodaří jiným způsobem, je zákazník oprávněn podle svého uvážení odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny. Pokud přiměřená odkladná lhůta uplynula bezvýsledně, je zákazník povinen ve lhůtě dvou týdnů po uplynutí odkladné lhůty oznámit, zda od smlouvy odstoupí, nebo zda bude nadále trvat na plnění. Pokud není dále uvedeno jinak, jsou jakékoli další nároky zákazníka - bez ohledu na právní důvod - vyloučeny.

Proto neodpovídáme za škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky, zejména neodpovídáme za ušlý zisk nebo jiné finanční ztráty zákazníka. Pokud odpovědnost za takové škody existuje, jsou nároky na náhradu škody omezeny na výši předvídatelné škody. Výše uvedené zproštění odpovědnosti neplatí, pokud je příčinou škody úmysl nebo hrubá nedbalost. Dále neplatí, pokud jsme převzali záruku za určitou kvalitu předmětu a tato kvalita chybí. Pokud z nedbalosti porušíme podstatnou smluvní povinnost, je naše odpovědnost omezena na předvídatelnou škodu. Pokud jsou nároky uplatněny z důvodu škody kryté naším pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, je naše povinnost k náhradě škody omezena na náhradu škody poskytovanou tímto pojištěním. Záruční doba je 1 rok a počítá se od dodání zboží. Tato lhůta je promlčecí a vztahuje se i na nároky na náhradu následných škod, pokud nejsou uplatněny nároky z deliktního jednání.
 

8. Zachování názvu

Vlastnické právo k zakoupenému zboží si vyhrazujeme až do doby, než obdržíme všechny platby vyplývající z obchodního vztahu se zákazníkem. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni uplatnit svá zákonná práva a odebrat zakoupené zboží. Po převzetí zakoupené položky zpět jsme oprávněni ji realizovat; výnos z realizace se započte proti závazkům zákazníka - po odečtení přiměřených nákladů na realizaci. V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob nás musí zákazník neprodleně písemně informovat, abychom mohli podniknout právní kroky v souladu s § 771 občanského soudního řádu. Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady takové žaloby, odpovídá za vzniklou škodu zákazník.

Zákazník je oprávněn zakoupený předmět dále prodat v rámci běžného obchodního styku; tímto nám však postupuje veškeré pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH), které mu z dalšího prodeje vzniknou vůči jeho zákazníkům nebo třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda byl zakoupený předmět dále prodán bez zpracování nebo po něm.

Zákazník je oprávněn tuto pohledávku vymáhat i po postoupení. Naše oprávnění, inkasovat pohledávku sami, tímto zůstává nedotčena. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud zákazník plní své platební povinnosti z obdržených příjmů, není v prodlení s platbou a zejména nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a nebyly pozastaveny platby. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání a předal příslušné dokumenty. Zpracování nebo přetvoření zakoupeného předmětu zákazníkem bude vždy provedeno naším jménem. Pokud je zakoupená věc zpracována s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty zakoupené věci k ostatním zpracovaným věcem v době zpracování. V opačném případě platí pro věc vytvořenou zpracováním totéž, co pro zakoupenou věc dodanou s výhradou vlastnictví.

Zavazujeme se, že na žádost zákazníka uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávky, které mají být zajištěny, o více než 20 %; za výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, odpovídáme my.
 

9. Místo soudní příslušnosti - místo plnění

Je-li zákazníkem společnost, je místně příslušným soudem soud příslušný pro Schonach. Jsme však také oprávněni žalovat zákazníka u soudu v místě jeho bydliště. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění všech smluvních závazků obec Schonach. Tato smlouva se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo.
 

Stáhnout všeobecné nákupní a prodejní podmínky