Prohlášení o ochraně osobních údajů

§1 Obecné informace

 
(1) Informace o shromažďování osobních údajů

Oceňujeme váš zájem o naše webové stránky. Ochrana vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek má pro vedení společnosti BURGER GROUP mimořádně vysokou prioritu. Následující informace vám poskytují přehled o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech podle zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Pokud si subjekt údajů přeje využívat speciální služby nabízené naší společností prostřednictvím našich webových stránek, jako je například kontaktní formulář, může být nezbytné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro ně právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů. Zpracování probíhá vždy v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v jednotlivých zemích, které se vztahují na společnost BURGER GROUP.

Jako správce zavedla společnost BURGER GROUP technická a organizační opatření, aby zajistila co nejdokonalejší ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek před ztrátou, zničením, přístupem, pozměněním nebo šířením neoprávněnými osobami. To zahrnuje také skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nám předávány bezpečně pomocí šifrování. Používáme kódovací systém SSL (Secure Sockets Layer).

Absolutní ochranu však nelze zaručit vzhledem k zásadním bezpečnostním mezerám při přenosu dat přes internet.
 

(2) Správce odpovědný za zpracování údajů

Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a platných předpisů o ochraně osobních údajů v jednotlivých zemích je:

SBS Feintechnik GmbH & Co KG
Hermann-Burger-Str. 31
78136 Schonach im Schwarzwald
Zastoupená panem Thomasem Burgerem
Tel.: +49 7722 867-0
Fax: +49 7722 867-299
E-mail: infoservice@sbs-feintechnik.com

Můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené adrese s dodatkem "na vědomí pověřenci pro ochranu osobních údajů" nebo e-mailem na adrese datenschutz@burger-group.com
 

(3) Obecné informace o zpracování údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění funkčnosti webových stránek, zobrazení našeho obsahu a poskytování služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimku tvoří případy, kdy předchozí souhlas nelze získat z věcných důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

V úvahu přicházejí následující právní základy pro zpracování vašich osobních údajů:

 • Zpracování na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 • Zpracování za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • Zpracování za účelem splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • Zpracování, kdy zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR)
 • Zpracování pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. 1 písm. d) GDPR)
 • Zpracování pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněné zájmy mohou být zejména:
  • pro správné poskytování obsahu našich webových stránek;
  • statistické analýzy pro testování a optimalizaci webových stránek;
  • pro poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro stíhání v případě kybernetického útoku;
  • pro zodpovídání dotazů a poskytování služeb a/nebo informací určených pro vás;
  • zpracování a předávání osobních údajů pro interní nebo administrativní účely;
  • předcházení a odhalování podvodů a trestných činů;
  • zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v naší společnosti.

 
§ 2 Vaše práva

 
(1) Vaše práva jako subjektu údajů

Na výše uvedené adrese si můžete vyžádat informace o osobních údajích, které jsou o vás uloženy (čl. 15 GDPR). Kromě toho můžete požádat o opravu, pokud jsme o vás uložili nesprávné údaje (čl. 16 GDPR). Za určitých podmínek můžete také požádat o vymazání svých údajů (čl. 17 GDPR) nebo uplatnit své právo na námitku (čl. 21 GDPR). Máte také právo omezit zpracování svých osobních údajů (čl. 18 GDPR) a právo na předání údajů, které jste poskytli (čl. 20 GDPR). Omezení podle § 34 a § 35 BDSG se vztahují na právo na informace a právo na výmaz.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů (článek 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení s § 19 zákona o ochraně osobních údajů). V případě Bádenska-Württemberska je to Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací, Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart.

Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, máte podle čl. 7 GDPR právo svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že zrušení je účinné pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před zrušením, tím není dotčeno. Vezměte prosím na vědomí, že některé údaje musíme uchovávat po určitou dobu, abychom splnili zákonné požadavky.
 

(2) Informace o vašem právu vznést námitku podle článku 21 GDPR

1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU K JEDNOTLIVÝM PŘÍPADŮM
Máte právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které je založeno na čl.6 odst.1 písm. e GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyvážení zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

2. PRÁVO VYJÁDŘIT NESOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY
V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Námitku lze podat neformálně a nejlépe na adresu: V zájmu ochrany vašich práv nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v § 1 č. (2).
 

(3) Kdo dostává vaše údaje?

Pokud není v podrobném popisu nabídek uvedeno jinak, mají k vašim údajům přístup ta oddělení naší společnosti, která je potřebují k plnění našich smluvních a právních povinností nebo k realizaci našich oprávněných zájmů. Informace o vás předáme mimo společnost pouze v případě, že je to povoleno nebo vyžadováno zákonem nebo úřední oznamovací povinností, pokud je zveřejnění nezbytné pro zpracování, a tedy pro splnění smlouvy, nebo na vaši žádost pro provedení předsmluvních opatření, pokud máme váš souhlas nebo pokud jsme oprávněni informace poskytnout.

Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme smluvní poskytovatele služeb, byli námi pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni. Vaše osobní údaje pak budou zpracovávány na základě smluv o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR a my zajistíme, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s ustanoveními GDPR. Kategorie příjemců jsou v tomto případě poskytovatelé pro vývoj webových stránek a správu webových stránek.

Pokud si přejeme použít vaše údaje pro reklamní účely, budeme vás níže podrobně informovat o příslušných procesech.
 

(4) Jak dlouho budou vaše údaje uloženy?

Pokud není v podrobném popisu nabídek uvedeno jinak, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění našich smluvních a zákonných povinností.
Vaše osobní údaje jsou pravidelně vymazávány nebo blokovány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, využili jste svého práva na výmaz, byly splněny všechny vzájemné povinnosti nebo údaje již nejsou potřebné.
 

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

 
(1) Použití souborů protokolu serveru

Při každém přístupu subjektu údajů nebo automatizovaného systému na webové stránky se do protokolových souborů zaznamenává řada obecných údajů a informací. Jedná se o adresu internetového protokolu (IP adresu), typy a verze používaných prohlížečů, webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, datum a čas přístupu na webové stránky a další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Právní základ pro dočasné uložení údajů a souborů protokolů se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR s výše uvedenými oprávněnými zájmy.

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro zajištění doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace.

Ukládání do souborů protokolu se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Údaje používáme také k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Důvodem je také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace. Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je nezbytné pro provoz webových stránek. Další možnost kontroly souborů protokolu existuje v případě, že existuje důvodné podezření na nezákonné použití nebo konkrétní útok na naše webové stránky na základě konkrétních důkazů. Náš oprávněný zájem na zpracování spočívá v účelu vyšetřování a stíhání takových útoků a nezákonného použití.
 

(2) Používání souborů cookie

"Soubory cookie" jsou malé soubory, které se ukládají v zařízeních uživatelů. Soubory cookie lze použít k ukládání různých údajů. Tyto informace mohou zahrnovat například nastavení jazyka na webové stránce nebo místo, kde bylo video sledováno. Soubory cookie se obecně používají také tehdy, když se zájmy nebo chování uživatele (např. prohlížení určitého obsahu, používání funkcí atd.) na jednotlivých webových stránkách ukládají do uživatelského profilu. Takové profily se používají například k tomu, aby se uživatelům zobrazoval obsah, který odpovídá jejich potenciálním zájmům. Tento proces se také označuje jako "sledování", tj. sledování potenciálních zájmů uživatelů. Pojem "cookies" zahrnuje také další technologie, které plní stejné funkce jako cookies (např. když jsou informace o uživateli ukládány pomocí pseudonymních online identifikátorů, známých také jako "ID uživatele").

Pokud používáme soubory cookie nebo "sledovací" technologie, informujeme vás o tom zvlášť v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Poznámky k právním základům: Právní základ, na kterém zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud tomu tak je a vy souhlasíte s používáním souborů cookie, je právním základem pro zpracování vašich údajů váš deklarovaný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). V opačném případě budou údaje zpracovávané pomocí cookies zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), např. při obchodním provozu naší online nabídky a jejím zlepšování) nebo pokud je použití cookies nezbytné pro plnění našich smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Obecné informace o zrušení a námitce (opt-out): Bez ohledu na to, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoli odvolat udělený souhlas nebo vznést námitku či odvolat zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies (souhrnně označováno jako "opt-out").
Svůj nesouhlas můžete nejprve vyjádřit prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče, např. deaktivací používání cookies (což může také omezit funkčnost naší online nabídky), deaktivací používání souborů cookie (což však může rovněž omezit funkčnost naší online nabídky).

Zpracování údajů ze souborů cookie na základě souhlasu: Než začneme zpracovávat nebo nechat zpracovávat údaje v souvislosti s používáním souborů cookie, požádáme uživatele o souhlas, který lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl udělen, mohou být použity soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování naší online nabídky. Jejich použití vychází z našeho zájmu a zájmu uživatelů o očekávanou funkčnost naší online nabídky.
 

(3) Další funkce a nabídky našich webových stránek

Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte obecně poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady zpracování údajů.
 

(4) Použití možností kontaktu

Je možné nás kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy; při jejím použití budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem. Tyto údaje jsou použity výhradně pro další konverzaci s vámi a nejsou předávány třetím stranám. Pro zpracování údajů předaných v rámci zasílání e-mailu existuje oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud kontakt směřuje k uzavření smlouvy, musí být právní základ pro zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zahrnut také při provádění opatření před uzavřením smlouvy a při jakémkoli následném zpracování za účelem splnění smlouvy.

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci obecného kontaktního dotazu zaslaného e-mailem, se uchovávají pouze do ukončení příslušné korespondence. Rozhovor končí, když lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně objasněna.

Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud nás kontaktujete e-mailem, můžete samozřejmě kdykoli vznést námitku proti uchovávání vašich osobních údajů. V takovém případě nelze v rozhovoru pokračovat.

(5) Webová analýza

 

(6) Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa nejprve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google do USA převáděna kompletní IP adresa a krácena tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s ostatními údaji společnosti Google.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Chcete-li zabránit tomu, aby služba Universal Analytics shromažďovala data z různých zařízení, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Deaktivace služby Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením "_anonymiseIp()". To znamená, že IP adresy jsou dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže je nelze spojit s konkrétní osobou. Pokud údaje shromážděné o vás mají osobní charakter, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje jsou okamžitě vymazány.

K analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k tomu, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, použije společnost Google standardní smluvní doložky poté, co dohoda o štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA přestane platit: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!?modal_active=none#gdpr . Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID se po 26 měsících automaticky vymažou. Data, která dosáhla konce doby uchovávání, se automaticky mažou jednou za měsíc.

Informace od poskytovatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled ochrany údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, stejně jako zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en

Tato webová stránka také používá službu Google Analytics pro analýzu návštěvnosti napříč zařízeními, která se provádí prostřednictvím ID uživatele. Analýzu vašeho používání napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu Google v části "Moje data", "Osobní údaje".
 

(7) Použití nástroje Google Tag Manager

Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Tato služba umožňuje spravovat tagy webových stránek prostřednictvím rozhraní. Správce nástrojů Google implementuje pouze tagy. To znamená: Nepoužívají se žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Správce nástrojů Google spouští další tagy, které mohou shromažďovat data. Správce značek Google však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací tagy, pokud jsou implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager.

Další informace o Google Tag Manageru najdete na adrese: https://support.google.com/tagmanager/#topic=3441530
 

(8) Používání sociálních médií

V současné době používáme následující odkazy na sociální sítě: Google, YouTube. Používáme tzv. řešení dvou kliknutí. To znamená, že když navštívíte naše stránky, nejsou výše uvedeným poskytovatelům sociálních médií předávány žádné osobní údaje. Poskytovatele odkazu poznáte podle označení v rámečku nad jeho počátečním písmenem nebo logem. Nabízíme vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem zásuvného modulu prostřednictvím tlačítka. Pouze pokud kliknete na označené pole a tím ho aktivujete, poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou webovou stránku naší online nabídky. Kromě toho budou předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení.

Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a postupy zpracování údajů, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování nebo doby uchovávání. Nemáme také žádné informace o vymazání údajů shromážděných poskytovatelem.
Poskytovatel ukládá údaje shromážděné o vás jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek. Taková analýza se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem zobrazení reklamy na míru a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného poskytovatele zásuvných modulů. Nabízíme vám možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli prostřednictvím odkazů, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Údaje jsou předávány bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele účet a jste k němu přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele přihlášeni, budou vaše údaje, které shromažďujeme, přiřazeny přímo k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele. Pokud stisknete aktivované tlačítko a stránku například propojíte, poskytovatel tyto informace uloží také do vašeho uživatelského účtu a veřejně je sdílí s vašimi kontakty. Doporučujeme, abyste se po použití sociální sítě pravidelně odhlašovali, zejména však před aktivací tlačítka, protože tím zabráníte přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem naleznete v prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů uvedených níže. Najdete zde také další informace o svých právech v této oblasti a možnostech nastavení ochrany soukromí.
Adresy příslušných poskytovatelů zásuvných modulů a URL s jejich upozorněním na ochranu osobních údajů:

a) XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

b) YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

c) Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. // https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!?modal_active=none#gdpr

d) Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.
 

§4 Shromažďování a používání osobních údajů pro obchodní partnery / zúčastněné strany


(1) K čemu a na jakém právním základě (účelu) zpracováváme vaše údaje?

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je zákonnost tohoto zpracování založena na vašem souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že zrušení je účinné pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, není ovlivněno.

Pro plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1b GDPR)
Zpracování probíhá v souvislosti s plněním smluv, jejichž jste smluvní stranou, nebo na vaši žádost za účelem provedení předsmluvních opatření. Účely zpracování údajů vycházejí z příslušné smluvní dokumentace a předmětu smlouvy, v tomto případě tedy ze stávající zákaznické (rámcové) smlouvy s vámi.

V kontextu vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1f GDPR)
Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran. Naším oprávněným zájmem jsou zejména mezinárodní řídicí a kontrolní opatření, marketingové účely, zlepšování našich obchodních vztahů, uplatňování právních nároků a obrana v právních sporech.
 

(2) Jaké údaje se zpracovávají?

Vaše kontaktní údaje, údaje o zákaznících, údaje o smlouvách a s vaším výslovným souhlasem i vaše fotografie při návštěvě závodu.
 

(3) Kdo dostává vaše údaje?

V rámci naší společnosti je přístup k vašim údajům umožněn těm útvarům, které to vyžadují, a to v rámci takzvaného principu "nejmenšího oprávnění" (přidělení uživatelských práv v co nejmenším možném rozsahu) a principu "need-to-know" (znalost údajů pouze v případě potřeby). Údaje pro tyto účely mohou získávat i námi najatí poskytovatelé služeb a zprostředkovatelé, pokud dodržují naše předpisy a pokyny pro ochranu osobních údajů.

Pokud jde o předávání údajů příjemcům mimo naši společnost, můžeme údaje předávat pouze tehdy, je-li to nezbytné, vyžaduje-li to právní předpis, udělili-li jste k tomu souhlas nebo pokud se námi pověření zpracovatelé zavázali dodržovat požadavky GDPR a spolkového zákona o ochraně údajů.

Podle těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů:

 • Zaměstnanci společnosti BURGER GROUP, kteří jsou s vámi v odpovídajícím obchodním vztahu
 • Zaměstnanci skupiny společností s nadřízenými řídicími a kontrolními úkoly
 • Poskytovatelé služeb v rámci zpracování zakázek

V případě PR a marketingových opatření (s vaším předchozím výslovným souhlasem):

 • Návštěvníci webových stránek
 • Čtenáři našich tištěných médií a publikací
 • Uživatelé našich sociálních médií


(4) Odkud pochází vaše údaje?

Vaše údaje jsme získali od vás a částečně prostřednictvím námi pověřených společností, například úvěrových pojišťoven. Údaje získáváme také z veřejně přístupných zdrojů, například z internetu (certifikáty apod.).

Schonach, 04.09.2020
Verze 1.0

Cookies